Førtidspensionister og folkepensionister

Som folkepensionist kan man søge om et personligt tillæg, hvis man har økonomiske forhold, der er særligt vanskelige.

Vær opmærksom på, at retten til tilskud efter nedenstående ordning er betinget af, at du går hos en tandlæge, som praktiserer under bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge. Spørg din tandlæge, om han/hun praktiserer inden eller uden for bekendtgørelsen.

Personligt tillæg (pensionslovens § 14)

Som folkepensionist kan man søge kommunen om et personligt tillæg, hvis man har økonomiske forhold, der er særligt vanskelige. Dette gælder tillige for førtidspensionister, der får førtidspension efter de regler, der var gældende før 1. januar 2003.

Kommunen foretager en konkret vurdering af pensionistens samlede økonomiske forhold, herunder pensionistens formue, sociale pension og alle andre indtægter. Pensionistens samlede økonomiske forhold sammenholdes med de rimelige og nødvendige udgifter.

Der kan ikke udbetales personligt tillæg for perioden forud for det tidspunkt, hvor pensionen blev tilkendt.

Læs mere

Kommunen kan ved det personlige tillæg supplere helbredstillægget, jf. mere herom nedenfor, såfremt der efter en konkret, individuel vurdering anses at være grundlag herfor.
 
Helbredstillæg (pensionslovens § 14 a, stk. 1)
Til folkepensionister og førtidspensionister på den gamle ordning før 1. januar 2003 ydes et helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som det offentlige ydes tilskud til. Hvis det offentlige ikke yder tilskud til ydelsen, kan der alene ydes tilskud i form af personligt tillæg, jf. ovenfor. Se i øvrigt her hvilke ydelser, det offentlige yder tilskud til.

Helbredstillægget dækker op til 85 % af pensionistens egne udgifter til tandbehandlingen.

Helbredstillæg til dækning af sædvanlig tilskudsberettiget behandling (fra det offentlige) skal for gruppe 2-sikrede udbetales med samme beløb, som ville blive udbetalt, hvis pågældende var gruppe 1-sikret.

Det er en betingelse for at få helbredstillægget, at pensionistens og en eventuelt ægtefælles/samlevers samlede såkaldte ”likvide formue” ikke overstiger formuegrænsen.

I 2020 må pensionistens likvide formue således ikke overstige kr. 89.800.

Læs mere om helbredstillægget, herunder ansøgning om helbredstillægget samt opgørelsen af pensionistens likvide formue
 
Udvidet helbredstillæg (pensionslovens § 14 a, stk. 4)

Der ydes desuden et udvidet helbredstillæg på op til 85 % til pensionistens egne udgifter til tandprotese. Helbredstillægget ydes til den billigste (men tilstrækkelige) aftagelige tandprotese, dvs. proteser, der erstatter mistede tænder, og som fjernes fra munden. Det gælder således både delproteser (erstatning af nogle tænder) og helproteser (erstatning af samtlige tænder i over- og/eller undermund).

Udgifter til faste tandproteser, dvs. proteser, der ikke kan tages ud af munden, såsom kroner, broer og implantater, er ikke selvstændigt omfattet, men pensionisten kan vælge selv at betale difference mellem den nødvendige bevilligede aftagelige tandprotese og den faste protese.

Det er en betingelse for at få det udvidede helbredstillæg, at pensionistens og en eventuelt ægtefælles/samlevers samlede såkaldte ”likvide formue” ikke overstiger formuegrænsen. I 2020 må pensionistens likvide formue således ikke overstige kr. 89.800.

Læs mere, herunder ansøgning til udvidet helbredstillæg
 
Lovgivning:

Lov om social pension:

§ 14. Personligt tillæg kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.

Stk. 2. Udbetaling Danmark yder varmetillæg til betaling af varmeudgifter. Socialministeren fastsætter regler herom, herunder om egenbetaling. Socialministeren fastsætter endvidere regler om, at udbetaling Danmark kan yde varmetillæg ved et højere beløb end fastsat i reglerne efter 2. pkt.

Stk. 3. Ud over varmetillæg efter stk. 2 yder Udbetaling Danmark til folkepensionister uanset deres økonomiske forhold et petroleumstillæg til udgifter til petroleum, når anvendelsen af petroleum i dunke på højest 10 l er en nødvendig opvarmningsform i deres bolig. Tillægget svarer til afgiften på petroleum i henhold til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om kuldioxidafgift af visse olieprodukter med tillæg af merværdiafgift og kan højst ydes for 2.000 l petroleum i dunk om året pr. husstand.

Stk. 4. Tillæg efter stk. 1-3 kan tidligst ydes med virkning fra det tidspunkt, hvor folkepensionen er tilkendt jf. § 12.

§ 14 a. Kommunalbestyrelsen ydes helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som regionsrådet yder tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15 og kapital 42, jf. dog stk. 2. Tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter kapitel 42 i sundhedsloven. Helbredstillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen del af udgiften.

Stk. 2. Helbredstillægget ydes ikke til betaling af pensionistens egen udgift til ydelser efter § 60, stk. 2, og § 64, stk. 2, i sundhedsloven.

Stk. 3. Til pensionister, der har valgt sikringsgruppe 2 efter sundhedsloven, ydes helbredstillægget til betaling af udgifter til ydelser efter §§ 65-69, 71 og 72 i sundhedsloven svarende til det beløb, der ville blive ydet, hvis pensionisten havde valgt sikringsgruppe 1.

Stk. 4. Der ydes desuden helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til tandproteser, briller og forbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Tillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften. Kommunen kan indgå prisaftale med leverandører af tandproteser, briller og fodbehandling, og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af helbredstillægget. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end de eller de leverandører, kommunen har indgået prisaftale med. Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige udgift.

Stk. 5. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om helbredstillæg, herunder hvilke udgiftstyper der er omfattet af stk. 4.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen lægger ved sin afgørelse om ydelse af helbredstillæg Udbetaling Danmarks afgørelse om størrelsen af pensionistens og en eventuelt ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue efter §§ 14 b og 14 c og den personlige tillægsprocent efter § 31, stk. 3, til grund. Oplysninger fra Udbetaling Danmark skal fremgå af afgørelsen.

§ 14 b. Helbredstillæg efter § 14 a udbetales ikke, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 7.

Stk. 2. Ved opgørelse af likvid formue indgår
1) indestående i pengeinstitutter m.v.,
2) kursværdi af obligationer,
3) pantebreve i depot,
4) kursværdien af deponerede børsnoterede aktier,
5) kursværdien af investeringsforeningsbeviser,
6) kontant beholdning og
7) andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

Stk. 3. Ved opgørelsen af formuen efter stk. 2 beregnes først summen af værdierne efter stk. 2, nr. 1-5. Hvis summen heraf ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 7, indgår desuden formue efter stk. 2, nr. 6 og 7.

§ 14 c. Ved opgørelse af formue efter § 14 b bortses fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter
1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,
2) lov om erstatningsansvar,
3) lov om sikring mod følger af arbejdsskade,
4) lov om erstatning for vaccinationsskader,
5) lov om tandskadeerstatning,
6) lov om lægemiddelskader,
7) cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk
    erhvervsorientering,
8) lov om erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl, eller
9) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på
    kontrakt i Beredskabskorpset i forbindelse med humanitært
    hjælpearbejde.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade.

Stk. 3. Endvidere bortses fra godtgørelse og afkastet af godtgørelse til hiv-smittede blødere m.fl. og hivpositive transfusionssmittede samt fra erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved lsd-behandling.

Stk. 4. Endelig bortses fra udenlandske erstatninger, der svarer til de i stk. 1-3 nævnte.