Sjældne sygdomme og handicap

Patienter med sjældne sygdomme og handicap, hvor denne/disse giver anledning til specielle problemer i tænder, mund eller kæber.

Vær opmærksom på, at retten til tilskud efter nedenstående ordning er betinget af, at du går hos en tandlæge, som praktiserer under bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge. Spørg din tandlæge, om han/hun praktiserer inden eller uden for bekendtgørelsen.

Regionen yder et særligt tilskud til tandpleje til personer, som pga. medførte sjældne sygdomme har betydelige, dokumenterede tandproblemer.

Begrebet ”medfødte sjældne sygdomme” er defineret som en tilstand med en forekomst på højst 1:10.000, dvs. der vil maksimalt være ca. 500 patienter i Danmark med den sjældne medfødte sygdom.

Baggrunden for tilskuddet er, at visse medfødte sjældne sygdomme kan medføre store problemer i forhold til tænder, mund og kæber, herunder antallet af tænder, tænders størrelse m.v.

Tandbehandlingen udføres svarende til det dokumenterede behov (tandfyldninger, rodbehandlinger, kroner, proteser mv.). Ofte vil tillige være behov for forebyggende tiltag, herunder afpudsning, tandrensning, kontrol og instruktion, f.eks. hver 3. måned, afhængigt af behov.

Patienten skal søge regionen om tilskuddet. Ansøgningen vedlægges lægelig dokumentation for sygdom/behandling samt erklæring fra egen tandlæge vedlagt journalen med dokumentation for de opståede særlige problemer for patienter med sjældne medfødte sygdomme, der bevirker betydelige, dokumenterede tandproblemer. I den særlige tilskudsbevilling vil de nærmere vilkår for støtten fremgå, herunder sædvanligt hvilke tandbehandlinger, der ikke kræver regionens forhåndsgodkendelse.

Patientens egenbetaling til tandpleje hos praktiserende tandlæge kan maksimalt udgøre kr. 2.010 (2020-niveau, da beløbet reguleres én gang årligt pr. 1. januar). Tilskuddet er uafhængigt af patientens indkomst- og formueforhold. Når patienten har dokumenteret denne egenbetaling inden for 12 måneder regnet fra bevillingsansøgningen, betaler regionen den fremtidige patientsandel for tandydelser omfattet af regionens tilskudsbevilling. Udgifter til behandling, som ikke er omfattet af tilskudsbevillingen, betales af patienten. Ønsker patienten end dyrere behandling end den bevilligede, kan patienten få refunderet et beløb fra regionen svarende til prisen på den bevilligede behandling.

Se i øvrigt denne patientvejledning, som er lavet i samarbejde mellem Tandlægeforeningen, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner.

Lovgivning:

Sundhedsloven:

§ 166. Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der på grund af strålebehandling i hoved og halsregion eller på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Stk. 2. Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af Sjøgrens Syndrom har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Stk. 3. Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af medførte sjældne sygdomme har betydelige, dokumenterede tandproblemer.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler for støtte til de nævnte patientgrupper, herunder størrelsen af patientens maksimale egenbetaling i praksistandplejen.