Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere med flere

Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere med flere

Vær opmærksom på, at retten til tilskud efter nedenstående ordning er betinget af, at du går hos en tandlæge, som praktiserer under bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge. Spørg din tandlæge, om han/hun praktiserer inden eller uden for bekendtgørelsen.

Uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere (§ 82 a i lov om aktiv social politik)

Klik her for at hente Tandlægeforeningens patientfolder om tilskud til tandbehandling på op til kr. 10.000 efter § 82a i lov om aktiv social politik.

TIP: Print på begge sider på den korte side, således du kan folde brochuren på midten.

Patienter er berettigede til tilskud som beskrevet nedenfor, når de modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, og såfremt denne ydelse svarer til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- og kontanthjælpsniveauet. Det gælder således for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, som modtager disse ydelser på kontanthjælpsniveau, dvs. det niveau, som modtageren ville være berettiget til afhængigt af forsørgerstatus mv., hvis vedkommende havde været på kontanthjælp.

Efter lov om aktiv socialpolitiks § 22, stk. 4-8, ydes tillæg til integrationsydelsen, såfremt modtageren af integrationsydelsen har bestået en bestemt danskprøve (stk. 4-5) eller i særlige tilfælde, hvor modtageren af integrationsydelsen er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge heraf er ude af stand til at bestå danskprøven (stk. 6-7).

Efter lov om aktiv socialpolitik ydes uddannelseshjælp efter § 23 til uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kommunen yder tillige et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen efter lovens § 24 til borgere, som er visiteret som aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller har udtrykt ønske herom, med enkelte undtagelser. Aktivitetstillægget ydes dog tidligst, når personen har modtaget uddannelseshjælp i 3 måneder.

Derudover yder kommunen et barselstillæg (beløb svarende til aktivitetstillægget) til personer, der er visiteret som uddannelsesparate, og som har ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption efter barselloven, såfremt patienten har ret til dagpenge ved graviditet, barsel eller adoption.

Tilskuddet dækker tandbehandlingsforløb på op til kr. 10.000. Der skal ikke i den anledning søges om forhåndsgodkendelse hos kommunen, inden tandbehandlingen påbegyndes. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunen fastsætter administrationen af ordningen.

Patienterne har dog en årlig egenbetaling:

  • For patienter mellem 18 og 24 år er der en årlig egenbetaling på kr. 600. Ved behandling, der koster op til kr. 10.000 inkl. patientens egenbetaling på kr. 600, ydes et tilskud på 100 % af patientens egen udgift.
  • 25-29-årige patienter, som modtager integrationsydelse efter § 22, og som ikke modtager tillæg efter § 22, stk. 4-8, eller som modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke samtidigt modtager aktivitetstillæg eller barselstillæg efter lovens § 24 har ret til et tilskud til dækning af 100 % af patientens egne udgifter til tandpleje, der årligt overstiger en egenbetaling på kr. 600, dvs. svarende til reglerne for de 18-24-årige.
  • For patienter på eller over 25 år, der ikke er omfattet ovenstående gruppe af 25-29 årige, er der en årlig egenbetaling på kr. 600. Ved behandlingsforløb, der koster op til kr. 10.000 inkl. patientens egenbetaling på kr. 600, ydes et tilskud på 65 % af patientens egen udgift, dvs. efter sædvanligt patienttilskud fra regionen og tilskud fra evt. forsikringsordninger. Disse patienter skal således betale egenbetalingen på kr. 600 pr. år tillige med 35 % af det resterende beløb efter det/de sædvanlig(e) patienttilskud.

De kr. 10.000,- gælder for det samlede behandlingsforløb, uanset om det strækker sig over flere kalenderår, eller om der er flere behandlingsforløb inden for samme kalenderår.

Behandlingsforløb på op til kr. 10.000 omfatter det samlede beløb på behandlingen, dvs. inklusiv patientens egenbetaling, patienttilskud fra regionen og tilskud fra evt. forsikringsordninger.

Eksempel
Regningsbeløb                            9.500 kr.
Patientens forsikring                 - 1.200 kr.
Patientens egenbetaling           -    600 kr.
Regionale tilskud                      - 1.200 kr.
Restregning                                6.500 kr.
Patientens yderligere egenbetaling på 35 % af de 6.500 kr.           2.275 kr.

Patienten ville således skulle betale 600 kr. + 2.275 kr., dvs. i alt kr. 2.875.

Tilskuddet ydes til dækning af alle former for forebyggende og behandlende tandpleje. Det betyder f.eks., at røntgenbilleder, der tages i forbindelse med undersøgelse eller behandling, også er omfattet af tilskuddet.

Overstiger behandlingen derimod kr. 10.000 – uanset alder – skal behandlingen forhåndsgodkendes af kommunen, som vurderer, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Kommunen har således ret til at skønne, om behandlingen kan udsættes. Denne forhåndsgodkendelse gælder i 2 måneder, uanset om ansøgeren ikke længere tilhører den berettigede personkreds.

Der skal tillige ske forhåndsgodkendelse, hvis patienten søger om hjælp til dækning af den resterende del af egenbetalingen.

Uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, studerende og andre lavindkomstmodtagere (§ 82 i lov om aktiv social politik)

Kommunen kan yde hjælp til tandbehandling, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis patienten ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Hjælpen ydes dog kun, hvis behandlingen er nødvendigt og helbredsmæssig velbegrundet. Kommunen skal forhåndsgodkende behandlingen.

Kun undtagelsesvist kan der ydes hjælp til udgifter til behandling uden for de offentlige behandlingssystemer, forudsat at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

Såvel kontanthjælpsmodtager som studerende og andre lavindkomstmodtagere kan modtage denne hjælp. Det gælder ligeledes førtidspensionister. Folkepensionister og førtidspensionister, der har fået pension før 1. januar 2003, kan dog ikke modtage denne hjælp, men evt. kan de få personligt tillæg efter pensionsreglerne.

Hjælpen kan dog ikke ydes, hvis patienten selv eller ægtefællen har indtægter eller formue, som kan dække behovet. Der kan ej heller ydes hjælp til den del af udgiften, der dækkes af en privat forsikring.

Som beskrevet ovenfor kan en kontanthjælpsmodtager anmode kommunen om at dække egenbetalingen ved behandling omfattet af § 82 a. I disse tilfælde skal der ansøges om forhåndsgodkendelse hos kommunen.

Kommunen ansøges om tilskud til behandlingen inden iværksættelse af behandlingen, dvs. der skal foreligge en forhåndsgodkendelse inden behandling påbegyndes.

Tandlægen udfylder et behandlings- og honorarforslag, som indsendes til kommunen.

Mellem Tandlægeforeningen og Kommunernes Landsforening er lavet en aftale om tandlægers honorering for udfyldelse af to godkendte blanketter om afgivelse af tilbud på tandbehandling. Aftalen er en tilslutningsaftale, hvorfor alle kommuner ikke benytter disse blanketter.

Ved kommuner, der har tilsluttet sig aftalen mellem Tandlægeforeningens og KL, kan benyttes to blanketter: Blanket 701, som benyttes ved tandlægens tilbud om tandbehandling, hvortil der søges økonomisk tilskud, og blanket 704, der benyttes ved supplerende oplysninger om tandbehandling. Kommunen bestemmer hvilken blanket, der skal benyttes.

Tandlægens honorar for udfyldelse af blanketter findes i honorartabellen.

I forhold til kommuner, der ikke har tilsluttet sig aftalen, kan tandlægen hos patienten– eller efter aftale med kommunen – opkræve et frit honorar for arbejdet med at udarbejde behandlingsoverslaget.

Patienten kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen inden for 4 uger efter afgørelsen.Lovgivning:
Lov om aktiv socialpolitik:

§ 22. Personer, der ikke opfylder opholdskravet i § 11, stk. 3, modtager integrationsydelse.

Stk. 2. Integrationsydelsen efter stk. 1 udgør et månedligt beløb på

1) 11.888 kr. (2015-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 3,

2) 8.319 kr. (2015-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,

3) 5.945 kr. (2015-niveau) for personer, der er fyldt 30 år, og personer under 30 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

4) 2.562 kr. (2015-niveau) for personer under 30 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 3. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes integrationsydelsen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt. Det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 4. Kommunen yder efter ansøgning et tillæg til en person, der modtager hjælp efter stk. 2 eller § 27 a, 2. pkt., og som har bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller FVU læsning trin 2, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, eller tilsvarende eller højere prøve i dansk, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Tillægget udgør et månedligt beløb på 1.500 kr. (2015-niveau), dog således at den samlede hjælp ikke overstiger, hvad personen ville være berettiget til efter §§ 23-25, såfremt opholdskravet i § 11, stk. 3, var opfyldt.

Stk. 6. Hvor ganske særlige forhold taler herfor, kan kommunen efter ansøgning yde tillæg til en person, der er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge heraf ikke er i stand til eller har rimelig udsigt til at kunne bestå en prøve i dansk for at kunne opfylde betingelserne i stk. 4. Ansøgeren skal afgive oplysning på tro og love om deltagelse i danskundervisning og forsøg på at tage prøve i dansk. Hvis ansøgeren ikke har deltaget i danskundervisning og ikke har forsøgt at tage prøve i dansk, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse er årsagen til såvel den manglende deltagelse i danskundervisning som det manglende forsøg på at tage prøve i dansk.

Stk. 7. De forhold, der er omtalt i stk. 6, 1. pkt., skal være dokumenteret ved en lægeerklæring. Det skal fremgå af erklæringen, om behandlingsmulighederne er udtømt, om den pågældende er ude af stand til at bestå en prøve som anført i stk. 4, og om den pågældende fremover vil blive i stand til at tilegne sig dansk på det krævede niveau. Herudover skal det forhold, der er omtalt i stk. 6, 3. pkt., være dokumenteret i en lægeerklæring.

Stk. 8. Udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter nærmere regler om beregning og udbetaling af dansktillæg efter stk. 4 og regler for, hvilke prøver i dansk ud over de i stk. 4 nævnte som er på tilsvarende niveau som eller højere niveau end de i stk. 4 nævnte, der giver ret til tillæg.

§ 23. Uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp.

Stk. 2. Uddannelseshjælpen udgør et månedligt beløb på

1) 11.505 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 5,

2) 8.051 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og er gift eller bor sammen med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år,

3) 5.753 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og er gift eller bor sammen med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år,

4) 10.500 kr. for kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge,

5) 13.952 kr. for personer, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for børn,

6) 10.500 kr. for personer, der ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 5,

7) 5.753 kr. for personer, der er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

8) 2.479 kr. for personer, der er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre,

9) 5.753 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

10) 2.479 kr. for personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 3. En person, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager uddannelseshjælp efter stk. 2, nr. 3, 7, 8, 9 eller 10, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Uddannelseshjælp, aktivitetstillæg, jf. § 24, og månedligt tillæg til børnebidrag kan samlet højst udgøre 13.952 kr.

Stk. 4. Hjælp efter stk. 3 er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilaterale overenskomster.

Stk. 5. For en enlig forsørger, der ikke modtager ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes uddannelseshjælpen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt.

§ 24. Kommunen yder et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til en person, der er visiteret som aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 4 og 6. En person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud. Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når personen har modtaget uddannelseshjælp i 3 måneder, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Kommunen yder et barselstillæg med et beløb, der svarer til et aktivitetstillæg, jf. stk. 3, til personer, der er visiteret som uddannelsesparate, og som har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse for barselstillæg.

Stk. 3. Aktivitetstillægget udgør et månedligt beløb på

1) 2.447 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 1,

2) 5.901 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 2,

3) 4.747 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 6,

4) 8.021 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 7,

5) 1.014 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 8, og

6) 786 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9.

Stk. 4. Personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 3, 4 eller 5, kan ikke modtage et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen.

Stk. 5. I helt særlige tilfælde, hvor en person har særligt komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige eller sociale barrierer og kommunen har visiteret personen som aktivitetsparat ved den første samtale efter senest 1 uge, jf. § 20 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har personen ret til aktivitetstillæg fra dette tidspunkt. Har personen i perioden fra første henvendelse til kommunen om hjælp og indtil første samtale efter senest 1 uge ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, yder kommunen i stedet et barselstillæg efter stk. 2.

Stk. 6. En person, der er forrevalidend, jf. kapitel 6, kan modtage aktivitetstillæg, når personen deltager i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 7. Hvis udbetaling af uddannelseshjælp ophører og en person ikke har modtaget uddannelseshjælp i en hel kalendermåned, kan der først udbetales aktivitetstillæg samtidig med uddannelseshjælp, når betingelserne i stk. 1 eller 5 er opfyldt.

§ 82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

§ 82 a. Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til integrationsydelses- uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager særlig hjælp efter § 27 a, har ret til tilskuddet, hvis hjælpen inklusive førtidspension efter lov om social pension svarer til integrationsydelses- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har ret til tilskuddet, hvis de modtager en ydelse svarende til, hvad de ville være berettiget til i integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp.

Stk. 2. For personer, som er fra 18 år til og med 24 år, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Stk. 3. For personer, som er fra 25 år til og med 29 år, som modtager integrationsydelse efter § 22, og som ikke modtager tillæg efter § 22, stk. 4-8, eller som modtager uddannelseshjælp efter § 23, og som ikke modtager aktivitetstillæg eller barselstillæg efter § 24, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Stk. 4. For personer, som er 25 år eller derover, og som ikke er omfattet af stk. 3, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 800 kr.

Stk. 5. Den årlige egenbetaling efter stk. 2 opgøres for det enkelte kalenderår på grundlag af dokumenterede afholdte udgifter til tandpleje, uanset om personen har tilhørt den berettigede personkreds hele året.

Stk. 6. Kommunen skal forhåndsgodkende, at der ydes tilskud efter stk. 2, hvis udgiften til et samlet behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Uanset om ansøgeren ikke længere er omfattet af persongruppen efter stk. 1, gælder kommunens forhåndsgodkendelse i 2 måneder fra kommunens afgørelse.

Stk. 7. Modtagere af tilskud efter stk. 1-4 kan søge om hjælp til dækning af den resterende egenbetaling efter § 82. Ansøgningen herom skal være indgivet, før behandlingen udføres.

Stk. 8. Kommunen skal i forbindelse med opsøgende arbejde til socialt udsatte, herunder efter § 99 i lov om social service, særlig oplyse om muligheden for tilskud til betaling for tandpleje efter stk. 1-7.