Kort fortalt om priser hos tandlægen

Læs hvad den såkaldte særlov, som regeringen indførte på tandlægeområdet i 2018, betyder for dig.

Regeringen indførte i 2018 en såkaldt særlov vedrørende tandpleje til voksne i privat praksis. Særloven erstattede Tandlægeoverenskomsten mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen og trådte i kraft den 1. juni 2018.

Særloven er ikke en selvstændig særlig lov, men en række ændringer af disse eksisterende love:

• Sundhedsloven
• Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
• Lov om social pension
• Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

Tandlæger kan enten vælge at praktisere inden eller uden for særloven. Hvis din tandlæge arbejder inden for særloven, er tandlægen godkendt af regionen og har et ydernummer. Hvis du er i tvivl, om din tandlæge har et ydernummer, kan du slå vedkommende op på denne side. 

Hvis din tandlæge praktiserer inden for særloven

Din tandlæge er godkendt af regionen og har et ydernummer. Tandlægen følger de faste priser – de såkaldte honorartabeller – der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring. Priserne på de frie ydelser fastsætter tandlægerne selv.

Du finder honorartabellerne her

Du kan læse mere om tilskud til tandpleje her

Hvis din tandlæge praktiserer uden for særloven
De faste priser på tandlægeydelser – de såkaldte honorartabeller - gælder ikke for tandlæger, der framelder sig særloven. Disse tandlæger kan selv fastsætte deres priser.