Epilepsi

Økonomisk støtte til tandprotese til personer med epilepsi.

Vær opmærksom på, at retten til tilskud efter nedenstående ordning er betinget af, at du går hos en tandlæge, som praktiserer under bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge. Spørg din tandlæge, om han/hun praktiserer inden eller uden for bekendtgørelsen.

Kommunen giver økonomisk støtte til tandprotese til personer med epilepsi, der får funktionelt ødelæggende eller vansirende skader på tænder, mund eller kæber som følge af et epileptisk anfald.

Dette gælder dog alene for skader i forbindelse med et epileptisk anfald, der er opstået efter 1. februar 2013.

En ”tandprotese” er en behandling, som skal erstatte en eller flere manglende eller beskadigede tænder i munden. Behandlingen ”tandprotese” omfatter de permanente proteser, som patienten ikke selv kan fjerne (kroner, broer og implantater), og aftagelige proteser, som patienten selv kan fjerne, f.eks. ved rengøring, kaldet delproteser (hvis patienten fortsat har egne tænder) og helproteser (hvis alle tænder i en eller begge kæbehalvdele skal erstattes).

Støtten omfatter hjælp til behandling, der er nødvendig for fremstilling og fastgøring af protese, men ikke operative indgreb, tandregulering eller løbende forebyggende eller behandlende tandpleje. Støtten gives til behandling, der er i overensstemmelse med tandsættes status og vedligeholdelsesniveau.

Støtten omfatter således afhjælpning af pludselige og direkte skadesvirkninger men ikke senere opståede skader, der ikke har umiddelbar sammenhæng med den oprindelige skade. Støtten omfatter heller ikke reparation eller udskiftning af tidligere bevilget tandprotese.

Ansøgning om støtte bør fremsættes hurtigst muligt efter skadens opståen for at undgå mindst mulig permanent behandling. Ønsker patienten en anden (dyrere) behandling end den, kommunen yder støtte til, kan patienten selv betale differencen.

Der ydes alene støtte, såfremt skaden ikke er dækket af en forsikring. Hvis skaden alene er dækket delvist af forsikring, kan der ydes støtte til den del af skaden, der ikke er dækket af forsikring.

Lovgivning:

Sundhedsloven:

§ 135. Kommunalbestyrelsen yder støtte til tandproteser til personer i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetingede skader på tænder, mund eller kæber.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder støtte til tandproteser til personer med epilepsi i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af skader på tænder, mund eller kæber ved et epileptisk anfald.

Tandplejebekendtgørelsen:

§ 17. Støtte til tandproteser efter sundhedslovens § 135 omfatter støtte til faste proteser (kroner, broer, implantater m.v.) og aftagelige proteser (hel- og delproteser).
Stk. 2. Støtte til tandproteser efter sundhedslovens § 135 tildeles på følgende betingelser:´

1) Der ydes kun støtte i det omfang skaden ikke er dækket af en 
    forsikring. Er skaden delvist dækket af en forsikring, kan der 
    ydes støtte til den del af skaden, som ikke er dækket af 
    forsikringen.
2) Der ydes kun støtte til behandling, der er i overensstemmelse 
    med tandsættes status og vedligeholdelsesniveau.
3) Der ydes kun støtte til afhjælpning af direkte skadevirkninger af 
    ulykken eller det epileptiske anfald og ikke til senere opståede 
    skader, der ikke har umiddelbar sammenhæng med den oprindelige 
    skade.
4) Der ydes ikke støtte til reparation eller udskiftning af en 
    tidligere bevilliget tandprotese, medmindre dette kan begrundes i 
    et behandlingsbehov, der er opstået som følge af en efterfølgende ny skade omfattet af sundhedslovens § 135.

Stk. 3. Ønsker patienten en anden behandling end den, kommunalbestyrelsen yder støtte til efter sundhedslovens § 135, kan patienten få refunderet et beløb svarende til prisen på den behandling, som kommunalbestyrelsen har godkendt støtte til.