Personer med fysisk eller psykisk handicap (omsorgstandpleje)

Personer over 18 år med kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

Vær opmærksom på, at retten til tilskud efter nedenstående ordning er betinget af, at du går hos en tandlæge, som praktiserer under bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge. Spørg din tandlæge, om han/hun praktiserer inden eller uden for bekendtgørelsen.

Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud til personer over 18 år, der pga. kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Omsorgstandplejetilbuddet gives til personer, som har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller for egentlig pleje. Det er dog ikke meningen, at svagelige ældre og handicappede, som kan behandles på en almindelig handicapvenlig indrettet tandklinik, skal kunne benytte omsorgstandplejetilbuddet. Betingelsen er således, at patienten skal have meget vanskeligt ved at benytte det almindelige tandplejetilbud.

F.eks. er udviklingshæmmede og sindslidende personer uden særlige odontologiske problemer (her benyttes i stedet specialtandplejen), som har vanskeligt ved at benytte det almindelige tandplejetilbud, omfattet af omsorgstandplejen.

Omsorgstandplejen gives i form af forebyggende og behandlende tandpleje.

Overordnet visiterer kommunen til omsorgstandplejen. Børne- og ungdomstandplejen, privat praktiserende tandlæger og specialtandplejen kan henvise patienter over 18 år til visitering hos kommunen.

Kommunen kan beslutte, at patienter omfattet af omsorgstandplejen selv skal betale en del af behandlingen. Den maksimale egenbetaling udgør kr. 540 (2020-niveau).

Omsorgstandplejen kan foregå i kommunalt regi og tillige i privat regi, såfremt kommunen udliciterer omsorgstandpleje til privat praktiserende tandlæger, f.eks. på baggrund af vilkårene aftalt mellem Tandlægeforeningen og KL i Omsorgstandplejeoverenskomsten, eller såfremt kommunen indgår aftale med tandlægen (Omsorgstandplejeoverenskomsten).

Fritvalgsordeningen genindføres
En omsorgspatient kan endvidere fra 1. januar 2018 vælge at benytte en selvvalgt privatpraktiserende tandlæge mod en egenbetaling på maksimalt 520 kr. (2018-niveau). I så fald opkræver den privatpraktiserende tandlæge betaling for ydelser i henhold til Tandlægeoverenskomsten med egenbetaling på 520 kr. hos patienten, de sædvanlige regionale patienttilskud hos regionen efter Tandlægeoverenskomsten og den eventuelt resterende del hos kommunen. 


Lovgivning:

Sundhedsloven:

§ 131. Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Stk. 2. Personer, der får tilbudt omsorgstandpleje, jf. stk. 1, kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker efter eget valg.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med regionsrådet om, at regionsrådet varetager omsorgstandpleje for de af stk. 1 omfattede personer.

Stk. 4. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet, omfanget, organiseringen, egenbetalingen og ressourceanvendelsen i den kommunale omsorgstandpleje.

§ 132. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager et kommunalt tandplejetilbud efter § 131, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler for størrelsen af den maksimale årlige betalingstakst, som kommunalbestyrelsen kan afkræve patienten. For forebyggende og behandlende tandpleje, der er omfattet af overenskomst med Dansk Tandlægeforening, og som der ydes tilskud til i medfør af § 65, kan kommunalbestyrelsen maksimalt afkræve patienten en betalingstakst svarende til patientens egenbetaling i praksistandplejen. 

Se desuden Sundhedsstyrelsens vejledning "Den kommunale tandpleje - Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje" (2020) (se side 41 og frem om omsorgstandplejen) 

Omsorgstandplejeoverenskomsten