Sindslidende og udviklingshæmmende m.fl. (specialtandpleje)

Sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen.

Kommunen skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen.

Specialtandplejen tilbydes til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Personerne har primært en psykisk funktionsnedsættelse men ofte tillige fysiske tillægshandicaps. Personerne vil ofte have behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. En del af personerne vil være indlagt på psykiatriske hospital eller tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger/boformer efter serviceloven.

Visitation til specialtandplejen sker på grundlag af en faglig vurdering af barnets/den unges evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Vurderingen bør foretages af en fagperson, som har jævnlig kontakt med barnet/den unge og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, og som har ansvaret for den pågældende. Ved kommunale eller regionale boformer efter serviceloven kan visitationen således ske direkte til specialtandplejen af den ansvarlige pædagogiske eller sygeplejefaglige leder ved botilbuddet.

Visitation sker tillige af f.eks. hjemmeboende børn og unge omfattet af servicelovens § 32 (om særlige dagtilbud til børn pga. barnets betydelige og varigt nedsatte fysisk/psykisk funktionsnedsættelse og således særligt behov for støtte, behandling mv.) og børn og unge omfattet af folkeskolelovens § 20, hvorved de er berettigede til at modtage tilbud om specialundervisning pga. vidtgående fysisk/psykisk udviklingshæmning eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Bopælskommunen træffer beslutning om den nærmere organisation af specialtandplejen. Bopælskommunen kan herunder indgå med en region eller en anden kommune om at varetage hele eller dele af tilbuddet til specialtandplejen, hvis kommunen ikke mener sig i stand til varetage dette selv.

Specialtandplejen skal gives som et opsøgende, forebyggende og regelmæssigt tandplejetilbud med henblik på bevarelse af tænder, mund og kæber i funktionsdygtig tilstand, og specialtandplejen skal medvirke til, at den enkelte i videst muligt omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem.

Det er vigtigt, at kommunen samarbejder med barnets/den unges nøglepersoner, der er omkring denne (pårørende, støttekontaktpersoner, sygefagligt og/eller pædagogisk personale), for at sikre forebyggende indsats ved de daglige mundhygiejnerutiner mv.

Lovgivning:

 

Sundhedsloven:
 
§ 133. Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.
 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om specialiseret tandpleje i henhold til stk. 1, ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker.
 
Stk. 3. Regionsrådet driver efter aftale specialiseret tandplejetilbud til de i stk. 1 nævnte persongrupper.
 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en årlig redegørelse for behov og kommunens forventede brug af pladser i regionen. På baggrund af kommunalbestyrelsens redegørelse indgås en årlig rammeaftale mellem kommunalbestyrelser og regionsråd, som danner grundlag for regionens tilpasnings- og udviklingsansvar for de tilbud, regionsrådet driver.
 
Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om den årlige redegørelse og rammeaftale efter stk. 4.
 
§ 134. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager et specialiseret tandplejetilbud efter § 133, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.

 

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for størrelsen af den maksimale årlige betalingstakst, som kommunalbestyrelsen kan afkræve patienten.

 

 
Stk. 3. Børn og unge under 18 år, der modtager et særligt tandplejetilbud efter § 133, kan ikke afkræves betaling for behandlingen.

 

Bekendtgørelse om tandpleje:
 
§ 12. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et specialiseret tandplejetilbud (specialtandpleje) til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

 

§ 13. Personer, der er omfattet af § 12, som har ophold i kommunale eller regionale boformer efter serviceloven eller i kommunale eller regionale almene ældreboliger efter Lov om almene boliger m.v., der enten er etableret af kommunen eller af regionen efter aftale med kommunen, vil kunne henvises direkte til specialtandpleje.

 

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 12, som er indlagt på eller tilknyttet psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger, vil kunne henvises direkte til specialtandpleje.
 
Stk. 3. Personer, der er henvist til specialtandpleje efter stk. 1 og 2, og som efter tandlægefaglig visitation og rådgivning i specialtandplejen ikke skønnes at have behov for specialiseret behandling, henvises til behandling i omsorgstandpleje eller i praksistandpleje.

 

Stk. 4. Personer, der ikke ønsker at modtage tilbuddet om specialtandpleje, bevarer retten til tilskud til tandpleje efter reglerne i sundhedsloven, § 65.
 
§ 14. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om specialiseret tandpleje i henhold til § 12 ved at etablere behandlingstilbud på egne klinikker eller ved at indgå aftale herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker.

 

Stk. 2. Vælger kommunalbestyrelsen at overlade udførelsen af opgaven til regionsrådet, er regionsrådet forpligtet til, efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen jf. stk. 5 og stk. 7, at stille behandlingstilbud til rådighed.
 
Stk. 3. Vælger kommunalbestyrelsen, jf. stk. 2, at overlade udførelsen af opgaven for personer omfattet af § 13, stk. 1 til den kommune eller region, hvor boligen er beliggende, er denne forpligtet til, efter nærmere aftale med bopælskommunen, at stille behandlingstilbud til rådighed.
 
Stk. 4. Vælger kommunalbestyrelsen, jf. stk. 2, at overlade udførelsen af opgaven for personer omfattet af § 13, stk. 2 til den kommune eller region, der driver institutionen, henholdsvis specialtandplejen på institutionen, er denne kommune eller region forpligtet til, efter nærmere aftale med bopælskommunen, at stille behandlingstilbud til rådighed.

 

 
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen udarbejder i dialog med regionsrådet en årlig redegørelse over behov og kommunens forventede forbrug af behandlingstilbud i regionen. Kommunalbestyrelsens redegørelse sendes til regionsrådet inden 1. maj. Med udgangspunkt i redegørelsen indgås en rammeaftale mellem kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

 

 
Stk. 6. Den i stk. 5 nævnte årlige redegørelse skal indeholde oplysninger om:
 
1) Det forventede forbrug af regionale ydelser fordelt på antal pladser indenfor 
    de enkelte patientkategorier i det følgende år, herunder antal patienter i 
    generel anæstesi, 
2) Det forventede forbrug af regionale ydelser i den efterfølgende 3-årige 
    periode fordelt på antal pladser indenfor de enkelte patientkategorier.
3) Hvor mange personer opdelt på patientkategorier, omfattet af regionens 
    forsyningspligt, jf. stk. 2, kommunalbestyrelsen eventuelt selv eller sammen 
    med andre kommunalbestyrelser eller private klinikker forventer at behandle.
4) Øvrige forhold, der efter kommunalbestyrelsens opfattelse er vigtige for 
    regionens forsyningspligt.
 
Stk. 7. Den i stk. 5 nævnte rammeaftale skal omfatte:
 
1) Regionsrådets forpligtelse til at tilpasse og udvikle de tilbud, som 
    regionsrådet driver på vegne af kommunalbestyrelsen.
2) Oplysninger om det samlede antal pladser og tilbud, som regionsrådet 
    stiller til rådighed for kommunalbestyrelsen. Oplysningerne skal 
    specificeres på antal pladser indenfor de enkelte patientkategorier, herunder 
    antal patienter i generel anæstesi.
3) Aftale om takster for behandling.
4) Aftale om at regionsrådet skal stille oplysninger til rådighed til brug for 
    kommunens opkrævning af egenbetaling hos patienten.
5) Proces for løbende tilpasning af aftalen.
 
§ 15. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager et specialtandplejetilbud i henhold til § 12, selv skal betale en del af udgiften, jf. dog stk. 2. Patientens egenbetaling i specialtandplejen kan dog maksimalt udgøre 1.450 kr. årligt (grundbeløb pr. 1. januar 2005). For forebyggende og behandlende tandpleje, der er omfattet af overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Tandlægeforening, og som der ydes tilskud til i medfør af § 65 i Sundhedsloven, kan kommunalbestyrelsen maksimalt opkræve en betaling svarende til patientens egenbetaling i praksistandplejen. For øvrige ydelser, herunder ydelser, der gives i tillæg til ydelser i nævnte overenskomst, fastsættes egenbetaling af kommunalbestyrelsen.

 

Stk. 2. Børn og unge under 18 år, der modtager specialtandpleje i henhold til § 12, kan ikke afkræves betaling for behandlingen.

 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har pligt til at oplyse om, hvordan kommunen har tilrettelagt specialtandplejen, jf. § 14.

 

§ 16. Specialtandpleje i henhold til § 12 skal omfatte:
 
1) Individuel og kollektiv forebyggelse inklusive hjælp til og instruktion i 
    tandpleje for den enkelte patient samt systematisk undervisning, oplysning 
    m.v. til nøglepersoner omkring patienten.
2) Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand.
3) Behandling af læsioner, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- 
    og kæberegionen, således denne bevares i god funktionsdygtig stand 
    under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har pligt til at færdiggøre påbegyndte behandlinger. I tilfælde af flytning mellem kommuner, påhviler det den nye bopælskommune at færdiggøre påbegyndte behandlinger og videreføre tilbuddet om specialtandpleje.