Manglende tandanlæg (agenesi) og tanddannelse (aplasi) samt meget sjældne handicap eller sygdomme (regionstandpleje)

Odontologiske lidelser, der ubehandlet medfører varig funktionsnedsættelse.

Manglende tandanlæg og tanddannelse

For børn og unge med odontologiske lidelser, der ubehandlet medfører varig funktionsnedsættelse, skal regionen tilbyde et specialiseret vederlagsfrit tandplejetilbud. Odontologiske lidelser kan f.eks. være manglende tandanlæg, fejl i tanddannelse, tanddannelsesforstyrrelser og andre medfødte fejl ved blivende tænder. Betingelsen er, at den odontologiske lidelse medfører varig funktionsnedsættelse. Generelt drejer det sig om tilstande, der er sjældne og ofte medicinsk komplekse.

Regionen tilbyder et specialiseret vederlagsfrit tandplejetilbud til unge efter det fyldte 18 år, hvis (manglende) fysisk modenhed gør, at behandlingen først kan færdiggøres der, f.eks. når patienten er udvokset.

Af henvisningen skal fremgå, at den henvisende tandlæge på baggrund af en konkret vurdering har skønnet, at patientens odontologiske lidelse ubehandlet vil medføre varig funktionsnedsættelse. Dette skal dokumenteres.

Der vil blive lagt en langsigtet behandlingsplan, hvor de forskellige specialister i regionstandplejen vil inddrages, når det er nødvendigt. For at opnå det bedst mulige behandlingsresultat vil regionstandplejen samarbejde med børne- og ungdomstandplejen, dvs. barnets/den unge sædvanlige tandlæge, om behandlingen. Såfremt behandling kan udføres i børne- og ungdomstandplejens regi, vil den skulle udføres der.

Såfremt barnet/den unge har en specielt vanskelig og kompliceret tilstand, som ikke kan behandles på tilstrækkelig specialiseret niveau i regionstandplejen, vil barnet/den unge blive viderehenvist på et af de to odontologiske landsdels- og videnscentre ved henholdsvis Rigshospitalet eller Århus Universitetshospital, der i samarbejde med de 2 tandlægeskoler varetager opgaven. Dette vil f.eks. være de mest vanskelige agenesitilfælde (børn/unge med omfattende mangel på tænder) og anodonti (ingen tanddannelse).

På det odontologiske landsdels- og videnscenter mødes barnet/den unge af et multidisciplinært team med højt kvalificerede repræsentanter fra de relevante fagdiscipliner (ortodonti, kirurgi, protetik og pædodonti). Udover samarbejdet med tandlægeskolerne bør til teamet tilknyttes relevant ekspertise fra pædiatri og andre lægelige specialer. På videnscentret tilbydes alene behandling, når barnet/den unge har behov for højtspecialiseret, multidisciplinær behandling, og således ikke mindre komplicerede eller ukomplicerede (dele af) behandlinger, der kan udføres andetsteds.

Meget sjældne handicap og sygdomme

Region tilbyder et specialiseret vederlagsfrit tandplejetilbud til børn og unge med sjældne sygdomme og handicap, hvor denne/disse giver anledning til specielle problemer i tænder, mund eller kæber.

Begrebet ”sjældne sygdomme og handicap” er defineret som en tilstand med en forekomst på mindre end 1:10.000, dvs. der vil maksimalt være ca. 500 patienter i Danmark med den sjældne sygdom/handicappet. Den pågældende patient skal desuden have vidtgående odontologiske problemer f.eks. i form af tanddannelsesforstyrrelser, øget risiko for caries, parodontale lidelser eller slimhindelidelser.

Henvisningen af disse børn og unge til den odontologiske landsdels- og videncenterfunktion kan ske uden forudgående udredning i regionstandplejen.

Lovgivning:

 

Sundhedsloven:
 
§162. Regionsrådet skal tilbyde børn og unge under 18 år med odontologiske lidelser, der ubehandlede medfører varig funktionsnedsættelse, et vederlagsfrit specialiseret tandplejetilbud. Herunder skal regionsrådet tilbyde vederlagsfrit højt specialiseret behandling til de børn og unge, der har behov for det.
 
Stk. 2. Det særlige tandplejetilbud skal tilrettelægges i samarbejde med den kommunale børne- og ungdomstandpleje, der har ansvaret for den almindelige forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge under 18 år, jf. § 127.

 

 
Stk. 3. Regionsrådet skal til børn og unge, der er omfattet af stk. 1, tilbyde vederlagsfri specialbehandling efter det fyldte 18. år, indtil fysisk modenhed muliggør, at den pågældende behandling kan færdiggøres. Regionsrådet kan beslutte at indgå aftale med privat tandlægepraksis eller den kommunale tandpleje om varetagelse af opgaver, der kan løses af disse.
 
§163. Regionsrådet skal vederlagsfrit tilbyde højt specialiseret odontologisk rådgivning, udredning og behandling af patienter med sjældne sygdomme og handicaps, hos hvem den til grund liggende tilstand giver anledning til specielle problemer i tænder, mund eller kæber, samt højt specialiseret rådgivning eller behandling af børn, jf. § 162, stk. 1, 2. pkt.
 
§164. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om omfanget af og kravene til den regionale tandpleje, jf. §§ 162 og 163.
 
§165. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne sikrer koordination af tandplejen, jf. § 137.

 

Bekendtgørelse om tandpleje:
 
§18.
Regionsrådet skal tilbyde børn og unge under 18 år med odontologiske lidelser, der ubehandlede medfører varig funktionsnedsættelse, et vederlagsfrit specialiseret tandplejetilbud. Herunder skal regionsrådet tilbyde vederlagsfrit højt specialiseret behandling til de børn og unge, der har behov for det, jf. § 19.
 
Stk. 2. Det regionale specialtilbud skal tilrettelægges i samarbejde med børne- og ungdomstandpleje, der har ansvaret for den almindelige forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge under 18 år. Udgifterne til tandbehandling, der udføres i den kommunale tandpleje som led i et regionalt tandplejetilbud, herunder et højt specialiseret tilbud, jf. stk. 1, påhviler den kommunale tandpleje indtil barnet fylder 18 år.
 
Stk. 3. Regionsrådet skal til børn og unge, der er omfattet af stk. 1, tilbyde vederlagsfri specialbehandling efter det fyldte 18. år, indtil fysisk modenhed muliggør, at den pågældende behandling kan færdiggøres. Tilbuddet skal gives i overensstemmelse med de i bilag 1 til bekendtgørelsen angivne regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Regionsrådet kan beslutte at indgå aftale med praktiserende tandlæger eller den kommunale tandpleje om varetagelse af opgaver, der kan løses af disse.

 

 
Stk. 4. Personer, der modtager tilbud om vederlagsfri specialbehandling i henhold til stk. 3, kan ikke vælge at modtage det regionale tilbud hos praktiserende tandlæger eller i den kommunale tandpleje, hvis regionsrådet har besluttet, at opgaven skal løses i regionalt regi.

 

 
Stk. 5. Almindelige forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der modtager vederlagsfri specialbehandling efter det fyldte 18. år, jf. stk. 3, ydes hos praktiserende tandlæger efter reglerne i sundhedsloven, § 65.
 
§19. Børn og unge, der har behov for højt specialiseret rådgivning eller behandling, skal af bopælsregionen (regionstandplejen) visiteres til ét af de 2 odontologiske landsdels- og videnscentre ved henholdsvis Rigshospitalet eller Århus Universitetshospital, jf. kapitel 6.
 
Stk. 2. Bopælsregionen betaler (omkostningsbestemt takst) for rådgivning og behandling af børn og unge, der i henhold til stk. 1 henvises til behandling på Rigshospitalet eller Århus Universitetshospital.
 
§20. Regionstandpleje i henhold til § 18 skal omfatte:
 
1) Konsultativ virksomhed i forbindelse med henvendelser og henvisninger fra 
    børne- og ungdomstandplejen.
 
2) Undersøgelser og behandlingsplan i specialiseret odontologisk team for 
    henviste patienter med behov for odontologisk specialbehandling.
 
3) Behandling af særligt vanskelige tilfælde henvist fra børne- og ungdomstand-
    plejen, hvor behandlingen kræver et nært samarbejde mellem de forskellige 
    dele af det odontologiske regionsspecialteam (pædodonti, ortodonti, protetik, 
    kirurgi)
 
4) Behandling af patienter over 18 år, hvor den endelige behandling (f.eks. 
    med implantater) først kan færdiggøres, når patienten er udvokset (i 20-25 
    års alderen), jf. § 18, stk. 3. Behandlingen sker i henhold til den 
    behandlingsplan, der er lagt i samarbejde mellem den kommunale tandpleje 
    og regionsspecialfunktionen.

 

Stk. 2. Indholdet af det højt specialiseret tandplejetilbud i henhold til § 19, stk. 1, 2. pkt. fremgår af § 22.
 
Stk. 3. I tilfælde af flytning mellem regioner, påhviler det den nye bopælsregion at videreføre tilbuddet samt færdiggøre den pågældende behandling.

Stk. 4. Reglerne for omfanget og kravene til regionstandplejen er de samme, hvad enten tandpleje ydes ved hjælp af offentligt ansat personale eller praktiserende tandlæger.

§21. Regionen skal tilbyde højt specialiseret odontologisk rådgivning, udredning og behandling af patienter med sjældne sygdomme og handicaps, hos hvem den til grund liggende tilstand giver anledning til specielle problemer i tænder, mund eller kæber, samt højt specialiseret rådgivning eller behandling af børn med odontologiske lidelser, jf. § 19.

Stk. 2. Opgaven i henhold til stk. 1 varetager af 2 odontologiske landsdels- og videnscentre ved henholdsvis Rigshospitalet eller Århus Universitetshospital. Opgaven skal løses i tæt samarbejde med tandlægeskolerne i København og Århus.
 
Stk. 3. Bopælsregionen betaler (omkomstningsbestemt takst) for patienter, der i henhold til stk. 1 henvises til rådgivning, udredning og behandling på Rigshospitalet eller Århus Universitetshospital.
 
§22. Landsdels- og videnscenterfunktionen skal omfatte:
 
1) Konsultativ virksomhed overfor den kommunale og regionale tandpleje 
    samt praktiserende tandlæger ved odontologisk udredning, diagnostik, 
    behandlingsplanlægning for patienter med sjældne sygdomme og handicaps, 
    hos hvem der er vidtgående odontologiske problemer.
2) Undersøgelser og behandlingsplan for patienter henvist fra regions-
    tandplejen samt patienter med sjældne sygdomme kombineret med 
    vidtgående odontologiske problemer, hvor der er behov for højt specialiseret
    behandling.
3) Behandling eller deltagelse i behandling af patienter henvist fra 
    regionstandplejen samt patienter med sjældne sygdomme kombineret med 
    vidtgående odontologiske problemer, hvor der er behov for højt specialiseret 
    behandling.
4) Over for regionen udføres odontologisk udredning, diagnostisk og 
    behandlingsplanlægning for patienter med medfødte sjældne sygdomme, 
    der har betydelige tandproblemer og, som ansøger om særligt tilskud i 
    medfør af § 26.
5) Udvikling af informationsmateriale til patienter og pårørende om sjældne 
    sygdomme kombineret med vidtgående odontologiske problemer.
6) Oprettelse af videndatabase, udarbejde af behandlingsprotokoller 
    (kliniske retningslinjer) samt deltagelse i referencegrupper.
 
§26. Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til personer, der kan dokumentere betydelige tandproblemer som følge af en medfødt sjælden sygdom.
 
Stk. 2. Behandlingsbehovet som følge af medfødte sjældne sygdomme, jf. stk. 1, skal dokumenteres over for regionen via journaloptegnelser, erklæring fra egen tandlæge samt forudgående odontologisk udredning, diagnostik og behandlingsplanlægning fra et af de odontologiske landsdels- og videnscentre, jf. § 22, nr. 4. Regionsrådet udsteder en tilskudsbevilling til patienter, der visiteres til det særlige tandplejetilbud.
 
Stk. 3. Der ydes støtte til tandprotese samt til forebyggende og behandlende tandpleje tilpasset den enkeltes behov på det pågældende tidspunkt.
 
Stk. 4. Patientens egenbetaling til tandpleje hos praktiserende tandlæge kan maksimalt udgøre 1.450 kr. årligt (grundbeløb pr. 1.januar 2005). Når patienten kan dokumentere en egenbetaling inden for 12 måneder – regnet fra bevillingsansøgningen – der overstiger 1.450 kr. (grundbeløb pr. 1. januar 2005), betaler regionen den fremtidige patientandel for tandplejeydelser omfattet af regionens tilskudsbevilling.
 
Stk. 5. Påbegyndelse af særligt kostbare behandlinger kan dog ikke ske, før regionsrådet har godkendt behandlingsforslaget samt det af tandlægen afgivne behandlingstilbud.
 
Stk. 6. Regionsrådet kan fastsætte hvilke ydelser, der er omfattet af tilskudsbevillingen uden forhåndsgodkendelse.
 
Stk. 7. Udgifter til behandling, der ikke er omfattet af tilskudsbevillingen, jf. stk. 5 og 6, betales af patienten. Ønsker patienten en dyrere behandling end den, der kan bevilges støtte til, kan patienten få refunderet et beløb svarende til prisen på den behandling, som regionen har godkendt støtte til.
 
Links:

Sundhedsstyrelsens vejledning ”Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje” fra 2006, afsnit 5 om regionstandpleje

Sundhedsstyrelsens opdatering fra 2012 om odontologisk landsdels- og videnscenter samt tilskud til patienter med medfødte sjældne sygdomme samt en (opdateret) liste for sjældne sygdomme