Tandproteser ved ulykkes- og epilepsitilfælde

Økonomisk støtte til tandproteser i forbindelse med ulykkesskader på tænder, mund eller kæber.

Kommunen yder økonomisk støtte til tandproteser til personer, der pga. ulykkesskader på tænder, mund eller kæber har funktionelt ødelæggende eller vansirende følger heraf. Denne økonomiske støtte gives tillige til personer med epilepsi, der får funktionelt ødelæggende eller vansirende skader på tænder, mund eller kæber som følge af et epileptisk anfald.

En ”tandprotese” er en behandling, som skal erstatte en eller flere manglende eller beskadigede tænder i munden. Behandlingen ”tandprotese” omfatter de permanente proteser, som patienten ikke selv kan fjerne (kroner, broer og implantater), og aftagelige proteser, som patienten selv kan fjerne, f.eks. ved rengøring, kaldet delproteser (hvis patienten fortsat har egne tænder) og helproteser (hvis alle tænder i en eller begge kæbehalvdele skal erstattes).

Der ydes alene støtte, såfremt skaden ikke er dækket af en forsikring. Hvis skaden alene er dækket delvist af forsikring, kan der ydes støtte til den del af skaden, der ikke er dækket af forsikring.

Støtten gives til behandling, der er i overensstemmelse med tandsættes status og vedligeholdelsesniveau.

Der ydes kun støtte til afhjælpning af direkte skadevirkninger af ulykken/det epileptiske anfald og således ikke til senere opståede skader uden umiddelbar sammenhæng med den oprindelige skade.

Der ydes ikke støtte til reparation eller udskiftning af en tidligere bevilliget tandprotese.

Såfremt patienten ønsker en anden (dyrere) behandling end den bevilligede, kan patienten få refunderet et beløb svarende til prisen på den bevilligede godkendte behandling.

Lovgivning:

 

Sundhedsloven:
 
§ 127. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for færdiggørelse af påbegyndte behandlinger ud over det fyldte 18. år.
 
§ 135. Kommunalbestyrelsen yder støtte til tandproteser til personer i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetingede skader på tænder, mund eller kæber.

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder støtte til tandproteser til personer med epilepsi i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af skader på tænder, mund eller kæber ved et epileptisk anfald.
 
Tandplejebekendtgørelsen:
 
§ 17. Støtte til tandproteser efter sundhedslovens § 135 omfatter støtte til faste proteser (kroner, broer, implantater m.v.) og aftagelige proteser (hel- og delproteser).
 
Stk. 2. Støtte til tandproteser efter sundhedslovens § 135 tildeles på følgende betingelser:
 
1) Der ydes kun støtte i det omfang skaden ikke er dækket af en forsikring. Er skaden delvist dækket af en forsikring, kan der ydes støtte til den del af skaden, som ikke er dækket af forsikringen.
 
2) Der ydes kun støtte til behandling, der er i overensstemmelse med tandsættes status og vedligeholdelsesniveau.
 
3) Der ydes kun støtte til afhjælpning af direkte skadevirkninger af ulykken eller det epileptiske anfald og ikke til senere opståede skader, der ikke har umiddelbar sammenhæng med den oprindelige skade.
 
4) Der ydes ikke støtte til reparation eller udskiftning af en tidligere bevilliget tandprotese, medmindre dette kan begrundes i et behandlingsbehov, der er opstået som følge af en efterfølgende ny skade omfattet af sundhedslovens § 135.
 
Stk. 3. Ønsker patienten en anden behandling end den, kommunalbestyrelsen yder støtte til efter sundhedslovens § 135, kan patienten få refunderet et beløb svarende til prisen på den behandling, som kommunalbestyrelsen har godkendt støtte til.

Se desuden Sundhedsstyrelsens vejledning ”Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje” fra 2006, afsnit 1.3.3.5 om Nødbehandling og tandskader for børne- og ungdomstandpleje, s. 23 og afsnit 4 om støtte til tandproteser