2020

Høringssvar

21.21.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler og forskellige andre love

1.12.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til revideret vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

20.11.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for personer fra Færøerne og Grønland, mellemkommunal refusion for socialtandpleje og bestemmelse om territorial gyldighed)

13.11.2020
Høringssvar vedr.: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om passende mindstelønninger i Den Europæiske Union

6.11.2020
Høringssvar vedr.: Fremsendelse af forslag fra Danske Tandplejere (journalføring), sagsnr. 31-1001-29

20.10.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til forslag til lov om ændring af konkurrenceloven (implementering af ECN+-direktivet)

20.10.2020
Høringssvar vedr.:Udkast til ny epidemilov

7.10.2020
Høringssvar vedr.: National klinisk retningslinje for systematisk perioperativ mundhygiejne

1.10.2020
Høringssvar vedr.: National evaluering af databeskyttelsesreglerne.
Bilag: Skema til brug for erfaringsindsamling

28.09.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til lovforslag om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile.

27.08.2020
Høringssvar vedr: Sundhedsstyrelsens reviderede COVID-19 retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv

24.08.2020
Høringssvar vedr.: Forslag til ændring af lov om apoteksvirksomhed (Videregivelse af lægemiddeloplysninger til forsknings- og statistikformål)

21.08.2020
Høringssvar vedr.: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje (retningslinjer for Socialtandpleje)

17.08.2020
Høringssvar vedr.: Høring over tre bekendtgørelser - forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love

16.07.2020
Høringssvar vedr.: Lovforslag om ændring af sundhedsloven (Digitalt supplement til sundhedskortet, opprioritering af Statens Serum Instituts formål og opgaver, og autoriserede sundhedspersoners mulighed for i forbindelse med aktuel patientbehandling at anvende oplysninger, der opbevares i NGC til beslutningsstøtte)

23.06.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v.

11.06.2020
Høringssvar vedr.: LYNHØRING - COVID-19: Samlede retningslinjer for øget aktivitet i sundhedsvæsenet

4.06.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om tandpleje (indførelse af nye bestemmelser om socialtandpleje)

30.04.2020
Høringssvar vedr.: Ny retningslinje: Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen af 29.4.2020

17.04.2020
TF’s svar på Sundhedsstyrelsens henvendelse: Lynhøring, håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen

27.03.2020
Høringssvar vedr.: Faglig høring og brugertest informationsmateriale om osteonekrose i kæberne

26.02.2020
Høringssvar vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og sundhedsloven (Behandling af professionelle sportsudøvere og fremmede militære styrker)

20.02.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)

17.02.2020
Høringssvar vedr.: Bekendtgørelse om fondsferiedage

17.02.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til forslag om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v., ændring af lov om medicinsk udstyr, sundhedsloven, lægemiddelloven, og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

5.02.2020
Høringssvar vedr.: Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsområdet (Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere)

5.02.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til lov om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

3.01.2020
Høringssvar vedr.: Lovforslag om ændring af sundhedsloven (Udstedelse og anvendelse af sundhedskortet og Statens Serum Instituts forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme mv)