2018-2020

Høringssvar

21.21.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler og forskellige andre love

1.12.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til revideret vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

20.11.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for personer fra Færøerne og Grønland, mellemkommunal refusion for socialtandpleje og bestemmelse om territorial gyldighed)

13.11.2020
Høringssvar vedr.: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om passende mindstelønninger i Den Europæiske Union

6.11.2020
Høringssvar vedr.: Fremsendelse af forslag fra Danske Tandplejere (journalføring), sagsnr. 31-1001-29

20.10.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til forslag til lov om ændring af konkurrenceloven (implementering af ECN+-direktivet)

20.10.2020
Høringssvar vedr.:Udkast til ny epidemilov

7.10.2020
Høringssvar vedr.: National klinisk retningslinje for systematisk perioperativ mundhygiejne

1.10.2020
Høringssvar vedr.: National evaluering af databeskyttelsesreglerne.
Bilag: Skema til brug for erfaringsindsamling

28.09.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til lovforslag om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile.

27.08.2020
Høringssvar vedr: Sundhedsstyrelsens reviderede COVID-19 retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv

24.08.2020
Høringssvar vedr.: Forslag til ændring af lov om apoteksvirksomhed (Videregivelse af lægemiddeloplysninger til forsknings- og statistikformål)

21.08.2020
Høringssvar vedr.: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje (retningslinjer for Socialtandpleje)

17.08.2020
Høringssvar vedr.: Høring over tre bekendtgørelser - forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love

16.07.2020
Høringssvar vedr.: Lovforslag om ændring af sundhedsloven (Digitalt supplement til sundhedskortet, opprioritering af Statens Serum Instituts formål og opgaver, og autoriserede sundhedspersoners mulighed for i forbindelse med aktuel patientbehandling at anvende oplysninger, der opbevares i NGC til beslutningsstøtte)

23.06.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v.

11.06.2020
Høringssvar vedr.: LYNHØRING - COVID-19: Samlede retningslinjer for øget aktivitet i sundhedsvæsenet

4.06.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om tandpleje (indførelse af nye bestemmelser om socialtandpleje)

30.04.2020
Høringssvar vedr.: Ny retningslinje: Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen af 29.4.2020

17.04.2020
TF’s svar på Sundhedsstyrelsens henvendelse: Lynhøring, håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen

27.03.2020
Høringssvar vedr.: Faglig høring og brugertest informationsmateriale om osteonekrose i kæberne

26.02.2020
Høringssvar vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og sundhedsloven (Behandling af professionelle sportsudøvere og fremmede militære styrker)

20.02.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)

17.02.2020
Høringssvar vedr.: Bekendtgørelse om fondsferiedage

17.02.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til forslag om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v., ændring af lov om medicinsk udstyr, sundhedsloven, lægemiddelloven, og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

5.02.2020
Høringssvar vedr.: Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsområdet (Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere)

5.02.2020
Høringssvar vedr.: Udkast til lov om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

3.01.2020
Høringssvar vedr.: Lovforslag om ændring af sundhedsloven (Udstedelse og anvendelse af sundhedskortet og Statens Serum Instituts forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme mv)

17.12.2019
Høringssvar vedr.: Forslag til lov om ændring adgangsregulering ved videregående uddannelser

25.11.2019
Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om forvaltningslovens anvendelse på virksomhed der udøves af SundhedDk og MedCom

25.11.2019
Høringssvar vedr.: Udkast til høring over forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

6. november 2019
Høringssvar vedr.: Udkast til lov om ændring af lov om autorisationsloven (Udvidelse af virksomhedsområdet for tandplejere)

7. oktober 2019
Høringssvar vedr.: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed  og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæge
Bilag

25. september 2019
Høringssvar vedr.: Anbefalinger for transitionsforløb fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi
Bilag: Tandlægeforeningens henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet af 29-8-2019 vedr. drop-out i tandpleje

26. august 2019
Høringssvar vedr.: Forespørgsel på opdatering af den nationale kliniske retningslinje for brug af antibiotika ved tandlægebehandling.

17. juli 2019
Høringssvar vedr.: Høring over udkast til vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende.

6. maj 2019
Høringssvar vedr.: Revideret bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler.

6. maj 2019
Høringssvar vedr.: Ny vejledning om røntgenoptagelser hos tandlæger.

23. april 2019
Høringssvar vedr.: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Oprettelse af Ankenævnet for Tilsynssager).

15. april 2019
Høringssvar vedr.: Udkast til fire reviderede bekendtgørelser i medfør af lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)

4. april 2019
Høringssvar vedr.: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for tandklinikker, 2. udgave 2019

8. marts 2019
Høringssvar vedr.: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr.

5. marts 2019
Høringssvar vedr.: Bekendtgørelse om finansiering af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen, Tvangsbehandlings¬nævnet og Det Psykiatriske Ankenævn.

26. februar 2019
Høringssvar vedr.: Ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæge

18. januar 2019
Høringssvar vedr.: Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 – Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance

10.01.2019
Høringssvar vedr.:Udkast til Tandlægeprognose 2018 - 2040

09.01.2019
Høringssvar vedr.: Udkast til lov om ændring af klage- og erstatnings-loven og sundhedsloven

07.01.2019
Høringssvar vedr.: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udmøntning af regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft m.v.)

20.12.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr.

14.12.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om stoffer og materialer (ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.) samt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvis-ninger m.m.)

06.12.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte

24.10.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (bedre digi-talt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre ved-rørende børnevaccination)

22.10.2018
Høringssvar vedr.: Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns, rådgivnings og bistandsopgaver i medfør af § 24 i lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

16.10.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn i 2019

27.09.2018
Høringssvar vedr.: Lovforslag om modelparametre for 2019

13.08.2018
Høringssvar vedr.: AC's høringssvar til udkast til vejledning om databeskyttelse på det ansættelsesretlige område

13.08.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til forslag om lov om ændring af lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år

23.07.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til lovforslag om ændring af lov om regionernes finansiering

25.06.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet

18.06.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om tandlægers virksomhedsområde

28.05.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandlæge

25.05.2018
Høringssvar vedr.: Bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang og forretningsorden for Patienterstatningen

16.05.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandlæge

25.04.2018
Tandlægeforeningens bemærkning til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

19.04.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

18.04.2018
TF afgiver supplerende høringssvar vedrørende udkast til forslag til ændring af sundhedsloven

16.04.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område – konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven mv.

09.04.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

06.04.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsloven (tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang mv.).

06.04.2018
Høringssvar fra Praksisorganisationer (Dansk Kiropraktorforening, Dansk Psykologforening, Danske Fodterapeuter, Danske Fysioterapeuter, Danske Tandplejere, Foreningen af Praktiserende Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Tandlægeforeningen) vedr.: Udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

22.03.2018
Høringssvar vedr.: Udfasning af SHAK og overgang til SOR.

15.01.2018
Høringssvar vedr.: Udkast til forslag af lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang ved behandling af varigt inhabile.