Når skaden er sket

Erstatning for behandlingsskader

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning dækker skader sket i forbindelse med undersøgelse og behandling, eller mangel på samme, hos tandlæger i privat praksis, i den kommunale tandpleje, i regionstandplejen, på tandlægeskolerne, af værnepligtige og indsatte i fængsler og arresthuse samt behandling i øvrigt foretaget af sundhedspersoner, jf. sundhedslovens § 6. 

Reglerne om erstatning som følge af en behandling findes i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (KEL) i kapitel 3.

Her kan du læse om erstatningsordningen i hovedtræk. Reglerne er gengivet meget forenklet, da det vil være for omfattende at tage alle detaljer med. Du kan finde flere oplysninger på www.tf-tandskade.dk
 
Hvad er dækket?

For at sagen kan behandles og eventuelt erstattes gennem Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning skal behandlingen være foretaget:

hos en privatpraktiserende autoriseret tandlæge i Danmark
i den kommunale tandpleje
i regionstandplejen
på tandlægeskolerne
i fængsel eller arresthus
af værnepligtig i forsvaret eller redningsberedskab
i øvrigt af autoriserede tandlæger privat eller i privat firmaer og organisationer mv.

Skader sket før 2004 dækkes kun, hvis de er sket i privat praksis.
 
Er der en frist for anmeldelse af skaden?

Skaden skal som udgangspunkt være anmeldt senest 3 år efter, at du har fået kendskab til den. Der må dog højst være gået 10 år, siden skaden blev forvoldt, uanset om du vidste, at der forelå en skade eller ej.

Hvornår kan du få erstatning?

Erstatningsordningen dækker skader sket i forbindelse med undersøgelse og behandling eller manglende undersøgelse eller behandling hos en autoriseret tandlæge.

Hvis du er blevet påført en skade i forbindelse med en tandbehandling, kan du få erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er forårsaget på én af følgende måder:

Hvis en erfaren specialist på det pågældende område ville have handlet anderledes og derved have undgået skaden.

Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes ved undersøgelse eller behandling.

Hvis skaden kunne være undgået ved hjælp af en anden ligeværdig behandlingsteknik eller -metode.

Hvis skaden er meget sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, du blev behandlet for, og derved går ud over, hvad du med rimelighed bør tåle.

Det er derimod ikke en betingelse, at der skal være sket en egentlig faglig fejl fra tandlægens side.

Hvad kan du få erstattet?

Erstatning for skader anerkendt efter KEL fastsættes efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Hvis skaden er sket i den kommunale tandpleje, i regionstandplejen, på tandlægeskolerne eller af en autoriseret tandlæge i øvrigt (privat/organisation m.v.) skal erstatningen være større end 10.000 kr. for at blive udbetalt. Er erstatningen under 10.000 kr., udbetales der ingen erstatning.

Hvis erstatningen er sket i privat praksis, i et fængsel eller af en værnepligtig udbetales der erstatning, hvis erstatningen overstiger 1.000 kr.

Du kan få erstatning for helbredelsesudgifterne til udbedring af skaden, dvs. de merudgifter til behandling hos tandlægen, der er en følge af skaden.

Derudover kan du få erstatning for andre udgifter, der er en følge af skaden, fx udgifter til medicin, transport m.v.

Du kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. Desuden kan du få godtgørelse for svie og smerte samt for varige mén.

Hvad kan du ikke få erstattet?

Du kan ikke få erstatning for udgifterne til selve den behandling, du kom for at få lavet. 

Du kan ikke få erstatning, hvis der ikke er sket en skade, men hvor behandlingen skal gøres om, fordi den af den ene eller anden grund mislykkedes eller i øvrigt ikke førte til det forventede resultat. Dette gælder også, selv om det dårlige resultat skyldes en fejl fra tandlægens side. Krav om omgørelse eller tilbagebetaling skal du rette til Styrelsen for Patientklager.

Du kan heller ikke få erstatning for følger af den sygdom eller ulykke, du er blevet behandlet for.

Hvordan søger du erstatning?

Hvis du mener, at du er påført en skade ved behandlingen hos din tandlæge eller andre af de ovenfornævnte områder, skal du anmelde dette til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. 

Anmeldelsen foretages elektronisk på Tandskadeerstatningens hjemmeside www.tf-tandskade.dk

Kan du anke afgørelsen?

Hvis du er utilfreds med afgørelsen i din sag, kan du anke afgørelsen til:

Tandskadeankenævnet
Svanemøllevej 85, 2. sal
2900 Hellerup

Du kan læse mere om Tandskadeankenævnet på www.tsan.dk