Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sund mund - sund krop

Tandlægeforeningen arbejder for, at den orale sundhed skal prioriteres. Oral sundhed hænger sammen med almen sundhed.

Tandlæger har en omfattende viden om og erfaring inden for sundhedsfremme og forebyggelse, som udgør en central del af tandplejen. Tandlægen er således den centrale aktør og gatekeeper i relation til oral sundhed og forebyggelse. Tandlægeforeningen (TF) arbejder for en fortsat forbedring af befolkningens orale sundhed, og for at befolkningen har adgang til et tandplejetilbud af høj kvalitet.

Tandlægeforeningen mener, at:

  • Forebyggelse skal indgå som en naturlig del af alle behandlingsforløb
  • Forebyggelse og behandling skal baseres på det bedst mulige vidensgrundlag
  • Forebyggelse skal give patienten indsigt i forhold vedr. oral sundhed og i sammenhængen mellem oral og almen sundhed
  • Forebyggelse skal understøtte patientens evner til selv at kunne varetage sin orale sundhed
  • Forebyggelse skal reducere uligheden i sundhed
  • Beslutningstagere skal være oplyst om vigtigheden af at opretholde oral sundhed

Forebyggelse skal indgå som en naturlig del af alle behandlingsforløb
Patienten bør gennem hele livet få undersøgt tænder, tandkød og mundslimhinde regelmæssigt af en tandlæge, og der bør optages relevante røntgenbilleder. Tandlægen bør sikre, at relevant oplysning om sygdomsforebyggelse udgør en integreret del af enhver odontologisk behandling. Det offentliges tilskud til tandplejen skal anvendes, så det bedst muligt fremmer den orale sundhed. Overenskomster for tandplejeområdet skal indeholde elementer, der fremmer den orale sundhed.

Forebyggelse og behandling skal baseres på det bedst mulige vidensgrundlag
TF støtter forskning, der har som mål fortsat at forbedre kvaliteten af den forebyggende indsats samt forskning, som sigter mod fortsat at forbedre den orale sundhed i befolkningen. TF indgår i netværk med og støtter samarbejde med andre sundhedsfaglige faggrupper.

Forebyggelse skal give patienten indsigt i forhold vedr. oral sundhed og i sammenhængen mellem oral og almen sundhed
TF støtter generelle tiltag, der kan øge patienters viden om oral sundhed gennem hele livet og om den orale sundheds væsentlige betydning for den enkelte persons generelle helbred. TF anbefaler, at patienter informeres om vigtighed af at oplyse tandlægen om helbredstilstand og om indtagelse af medicin. Tandlægen skal med udgangspunkt i patientens aktuelle situation informere patienten om oral sundhed og sammenhængen mellem oral og almen sundhed.

Forebyggelse skal understøtte patientens evner til selv at kunne varetage sin orale sundhed
Patienten skal igennem hele livet have et tæt forhold til tandplejen, da gode tandplejevaner skal grundlægges tidligt og justeres løbende. Livsvilkår og den orale situation ændres, og patienten har derfor i hele sit livsforløb behov for at modtage en individuel tilpasset og målrettet instruktion og information om sine orale forhold. Tandlæger skal inddrage relevant information om kost- og nydelsesmidler i den forebyggende indsats. TF støtter generelle initiativer, der informerer patienter om forhold vedr. kost og nydelsesmidler, der har betydning for oral sundhed. TF støtter eksempelvis initiativer, der sigter mod at begrænse sukker- og syreindtag.

TF støtter ligeledes initiativer, der sigter mod at forebygge eller nedbringe rygning og anden brug af tobak og nikotinholdige produkter, herunder brug af røgfri tobak, fx snus, samt brug af elektroniske cigaretter og nye nikotinholdige produkter. TF støtter desuden initiativer, der begrænser passiv rygning og tilbud om hjælp til rygestop. TF mener, at tandklinikker skal være røgfri.

Forebyggelse skal reducere uligheden i sundhed
TF arbejder for at fremme ordninger, der er med til at reducere uligheder i den orale sundhed. TF arbejder for, at der kan ydes supplerende økonomisk støtte til grupper med særlige odontologiske problemer. TF mener, at vederlagsfri tandpleje for børn og unge er en forudsætning for både en fortsat forbedring af den orale sundhed og for en reduktion af uligheden i oral sundhed. TF mener, at forebyggende indsatser bør anvende viden om ulighed i sundhed til at målrette initiativer mod særlige grupper for dermed at opnå bedst mulig sundhedsstatus for hele befolkningen.

Beslutningstagere skal være oplyst om vigtigheden af at opretholde oral sundhed
TF skal vedvarende informere beslutningstagere om

  1. Vigtigheden af gode tandplejevaner
  2. Vigtigheden af tidlig diagnostik af orale problemer
  3. Sammenhængen mellem oral sundhed og almen sundhed
  4. Andre forhold af betydning for den orale sundhed

TF følger udviklingen i befolkningens orale sundhed og tager initiativ til forslag, der forbedrer den orale sundhed.

Godkendt af Hovedbestyrelsen, januar 2022.