Habilitetspolitik

Vejledning om habilitet i Tandlægeforeningen samt i klage- og erstatningssystemet på tandlægeområdet.

Som udgangspunkt gælder forvaltningslovens regler direkte for offentlige hverv, og lovens principper er antaget af Tandlægeforeningen (TF) for opgaver i privat regi, fx i TF’s udvalg m.v. Lovens tekst fremgår af bilaget nedenfor.

Vi har opsamlet de væsentligste principper for at hjælpe tandlæger, der tilbydes hverv eller tillidsposter, der stiller krav til habilitet.

Personlig habilitet
Det påhviler altid en selv at foretage en vurdering af sin egen habilitet.

Lovens minimumskrav er kort følgende to hovedregler:

1. Den konkrete habilitet

Som udgangspunkt må man ikke træffe afgørelse i sager, medvirke til at behandle sager eller forberede sager som fx besigtigende tandlæge, hvis man:

  • Har nogle direkte og/eller afledte interesser i sagen eller dens afgørelse – dette gælder også via familie eller nære venner.
  • Har behandlet sagen i andet regi, fx i en regionsbestyrelse eller i et regionalt tandlægenævn.

 2. Den generelle habilitet

Man må ikke sidde i et nævn eller udvalg mv., hvis man:

  • Har en direkte og/eller afledt interesse i de sager, der behandles, fx fordi man har andre hverv eller ansættelse.

Søger man et tillidshverv via institutioner, virksomheder eller myndigheder, bør man kontakte disse direkte for at få oplyst, om der gælder særlige skærpede krav til netop det hverv, der søges. Er der stadig tvivl, bør man kontakte Tandlægeforeningens sekretariat.

Godkendt af Hovedbestyrelsen den 4. februar 2021.


BILAG 1:

Forvaltningslovens § 3

Ӥ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.”