Forskningspolitik

Baggrund

Forskning handler om at bringe ny erkendelse til verden. I dagens videnssamfund stilles store krav til frembringelse og udnyttelse af de nyeste forskningsresultater. I tandlægers daglige virke forventes forebyggelse, diagnostik og behandling at være evidensbaseret. Odontologisk forskning danner således fundamentet for kvalitet i patientbehandlingen.

Med videnseksplosionen, der medfører, at mængden af viden mangedobles inden for en kortere periode, bliver det stadigt vigtigere, at alle tandlæger har indsigt i forskningsmetoder og kan vurdere nye forskningsresultater med henblik på at anvende disse i patientbehandlingen.

For at sikre tilgængeligheden af forskningsresultater er det hensigtsmæssigt, at disse publiceres i Tandlægebladet.

Langt størstedelen af den odontologiske forskning foregår på de to tandlægeskoler. Kvaliteten af forskningen sikres ved rekruttering af kvalificerede tandlæger til videnskabelige stillinger, og problemer med rekruttering hertil skal løses for at sikre fortsat høj kvalitet af forskningen.

Odontologisk forskning foregår dog ikke udelukkende på tandlægeskolerne, idet også hospitaler, specialtandplejen, den kommunale tandpleje og privat praksis yder vigtige bidrag til forskningen.

Tandlægeforeningens forskningspolitiske mål og strategier

 På baggrund af de problemstillinger, der er skitseret ovenfor, vil Tandlægeforeningen arbejde for, at:

 • Tandlægeuddannelsen træner de studerende i at anvende videnskabelige metoder til at løse problemer relateret til sygdom og sundhed.
 • Tandlæger tilbydes efteruddannelse med forskningsmetodologiske aspekter.
 • Nye forskningsresultater fortsat formidles til tandlæger via fagvidenskabelige artikler i Tandlægebladet og andre medier samt via Tandlægeforeningens kursusvirksomhed.

For at indfri dette politiske mål vil Tandlægeforeningen på det strategiske niveau arbejde for, at:

 • Det bliver mere attraktivt for forskere at publicere i Tandlægebladet, så Tandlægebladet får en bedre position i forhold til internationale tidsskrifter.
 • Forskere udarbejder indlæg om udvalgte emner af særlig klinisk relevans eller udarbejder danske udgaver af internationalt publicerede artikler.
 • Løn- og ansættelsesvilkår for universitetsansatte tandlæger forbedres, så forskellen i indkomstniveau mellem privatpraktiserende og universitetsansatte tandlæger udjævnes.

For at indfri dette politiske mål vil Tandlægeforeningen på det strategiske niveau arbejde for:

 • Bedre overenskomstmæssige vilkår for de universitetsansatte, så incitamentet til at søge ansættelse på universitet øges.
 • Bedre karrieremuligheder for de universitetsansatte.
 • En fleksibel stillingsstruktur, fx i form af kombinationsstillinger.
 • Flere ressourcer til forskningsdrift og -apparatur.
 • At rammerne for forskningen også udenfor tandlægeskolerne forbedres.
 • At der sættes nye ambitioner for offentlige investeringer i forskning og udvikling.
 • At arbejde for at sikre, at der generelt er de nødvendige forskningsmæssige midler til rådighed.
 • At foreningen yder direkte støtte til odontologisk forskning.

For at indfri dette politiske mål vil Tandlægeforeningen på det strategiske/operationelle niveau arbejde for:

 • At foreningen uddeler midler til forskning to gange årligt efter ansøgning gennem de relevante udvalg i Tandlægeforeningen.
 • At foreningen hvert år uddeler et scholarstipendium.
 • At foreningen revurderer sin økonomiske forskningsstøtte, såfremt antallet af kvalificerede ansøgninger, der må afvises, stiger.

Godkendt af Hovedbestyrelsen, januar 2022.