Det mener Tandlægeforeningen om ulighed i tandsundhed

Høj brugerbetaling medfører social ulighed.

Tandlægeforeningen mener, at:

  • Tandsundhed er et af de områder, hvor ulighed i sundhed træder tydeligst frem. Princippet om fri og lige adgang til sundhedsvæsenet gælder ikke inden for den almene voksentandpleje, hvor det ofte er patientens økonomiske formåen, der afgør, om patienten har mulighed for at tage imod nødvendig behandling.
  • Der er to former for ulighed i tandsundhed. Den ene er den sygdomsbetingede ulighed, som eksempelvis rammer patienter med aggressiv parodontitis og patienter, der har tandproblemer pga. mundtørhed som bivirkning af medicin. Den anden form for ulighed er den økonomisk betingede ulighed. Denne form for ulighed rammer eksempelvis økonomisk dårligt stillede pensionister – men også ganske almindelige lønmodtagere på lavindkomstområderne.
  • Løsningerne er følgende:
    1) En revurdering af fordelingen af brugerbetaling inden for sundhedsvæsenet, således at den høje brugerbetaling inden for voksentandplejen kan sættes ned.
    2) Indførelse af yderligere særlige tilskudsordninger for patienter med sygdoms- eller medicinbetinget stort behov for tandbehandling.
    3) Anerkendelse af at alle har ret til et funktionsdygtigt tandsæt hele livet med fastsiddende tanderstatninger. Det er moderne tandbehandling, som bør komme alle befolkningsgrupper til gode - også lønmodtagere med lav indkomst og pensionister.

Fakta om ulighed i tandsundhed

· Flere undersøgelser viser, at der er en klar sammenhæng mellem socioøkonomisk status og antal bevarede tænder.

· Undersøgelser viser også, at der er sammenhæng mellem socioøkonomisk status og brug af den almene voksentandpleje. Personer i lavindkomstgrupper har en tendens til at gå mindre til tandlæge end voksenbefolkningen som helhed.

· Selv om forholdene er forbedret for både økonomisk og sygdomsmæssigt udsatte patientgrupper, er der stadig en række patientgrupper, som kan have svært ved at betale deres regninger for nødvendig tandbehandling. Det gælder fx patienter med aggressiv parodontitis, patienter med spiseforstyrrelser, visse diabetespatienter, patienter der pga. medicin har nedsat spytproduktion samt i et vist omfang parkinsonpatienter.

· Til de særligt udsatte patientgrupper hører også svækkede ældre, økonomisk dårligt stillede pensionister, kontanthjælpsmodtagere, hjemløse/misbrugere samt visse sårbare unge.

Godkendt af Hovedbestyrelsen den 4. februar 2021.

Nærmere oplysninger kan fås hos Charlotte Bender, kommunikationschef i Tandlægeforeningen, tlf. 70 25 77 11 eller mail cbe@tdl.dk