Mindre bureaukrati i tandplejen

Her er en række konkrete eksempler på unødvendigt bureaukrati inden for tandplejen.

Bureaukrati, kontrol og dokumentation er i et vist omfang en nødvendighed inden for sundhedsvæsenet, herunder tandplejen. Det giver både patienter, tandlæger og klinikpersonale sikkerhed og tryghed, at man på tandklinikkerne kan dokumentere, at man har styr på lovgivning, hygiejne, journalføring mv.

Men når bureaukratiet tager overhånd, og det mere får karakter af kontrol for kontrollens skyld, så mister det sin værdi, både for patienter, tandlæger og samfund. Når bureaukratiet bliver til en slavisk og ureflekteret oplistning og afkrydsninger på tjeklister, skaber det ingen værdi for nogen. Tværtimod gør bureaukratiet indhug i den tid, som tandlægen skulle have brugt på at forebygge og behandle patienternes tandsygdomme. Det er således ikke usædvanligt, at man på en tandklinik bruger 30 % af tiden på arbejde, som ikke er direkte patientrelateret.

Tandlægeforeningen giver nedenfor en række konkrete eksempler på unødvendigt bureaukrati. Eksemplerne er med sikkerhed ikke udtømmende, og Tandlægeforeningen bidrager gerne med supplerende og uddybende oplysninger.

Journalføring

  • Krav om journalføring af indlysende fakta som fx patientens accept af røntgenoptagelser eller patientens accept af henvisning til specialtandlæge.

Hygiejne

  • Krav til sterilpakning af undersøgelsesinstrumenter, der ikke inducerer større bakteriæmi end patienten selv inducerer ved almindelig tandbørstning. 

Røntgen

  • Krav om tilladelse til opsætning af nyt røntgenudstyr. Tilladelsen koster 600 kr., men tandlægen står selv for hele indberetningen, og Sundhedsstyrelsen Strålebeskyttelse (SIS) kontrollerer ikke udstyret og opsætningen, men underskriver blot papirerne.

 Kontrol

  • Sundhedsfagligt tilsyn er ikke fokuseret tilstrækkelig på risikoområder og risikoklinikker.

Registrering af oplysninger

  • Krav om dokumentation for arbejdsprocedurer for klinikassistenter, fx krav til skriftlige procedurer for alle infektionshygiejniske procedurer (fra NIR), selvom procedurerne er en del af deres uddannelse.
  • Krav om indberetning af oplysninger om priser og ansatte på klinikken til dk, selv om Sundhed.dk ikke er i stand til at gengive visse af disse oplysninger korrekt over for brugerne.
  • Bureaukratisk ordning behæftet med usikkerheder til indberetning af oplysninger om virksomhedsansvarlig tandlæge.

 Dentalteknik

  • Krav om registrering ved import af dentalteknik fra andet EU-land. Denne registrering er uden betydning for patientsikkerheden, da dentallaboratorier i andre EU-lande er underlagt de samme regler som danske dentallaboratorier og bliver kontrolleret lokalt efter samme regler som i Danmark. Der er dermed tale om dobbelt kontrol.
  • Krav om at tandklinikker, der ejer CAD/CAM-fræsere, registreres som dentallaboratorier og skal betale gebyr herfor. Området er allerede kontrolleret da de præfabrikerede blokke, der anvendes til fremstilling af kroner, broer mv. ikke kan ændres kemisk og yderligere er CE mærkede. Registreringen medfører ingen forbedring af patienternes sikkerhed.

Patienters valg af ny tandlæge

  • Tungt og bureaukratisk system når en tandklinik lukker, og patienterne skal vælge ny tandlæge.

Godkendt af Hovedbestyrelsen den 4. februar 2021.

Nærmere oplysninger kan fås hos Charlotte Bender, kommunikationschef i Tandlægeforeningen, tlf. 70 25 77 11 eller mail cbe@tdl.dk